benigní hyperplazie prostaty

Benigní hyperplazie prostaty u mužů a možnosti alternativní léčby

Benigní hyperplazie prostaty (BHPbenign prostate hyperplasia) je stav, který přímo ovlivňuje mužskou prostatu u mužů od určitého věku. Jak muži stárnou, příznaky BHP se obvykle zhoršují. BHP se charakterizuje hyperplázií anebo abnormální proliferací buněk uvnitř prostatické stromální oblasti a epiteliálních buněk prostaty, které způsobují, že se uvnitř prostaty tvoří velké uzliny. Výsledný zánět prostaty kolem močového kanálu způsobuje obstrukční příznaky, které se vyskytují v systému dolních močových cest. Mezi příznaky BHP patří abnormální frekvence močení, urgence, močová inkontinence, nocturia (naléhávost močení během noci), slabý proud moči, nepravidelný proud moči, přerušovanost proudu, namáhání se a pocit neúplného močení.[1] Tyto příznaky přímo souvisejí s kvalitou života mužů. Pokud se stav neléčí, v průběhu času benigní hyperplazie prostaty může zcela nebo úplně uzavřít močový kanál, což vede k dalším problémům s močovými cestami, které časem mohou poškodit močový měchýř a ledviny.

Odhaduje se, že 50 % mužů vykazuje příznaky BHP kolem věku 50 let a to se zvyšuje na 75 % u mužů nad  80 let.[2] U 40–50 % těchto pacientů se symptomy stávají klinicky významnými a vyžadují léčbu. Příznaky BHP se mohou dokonce objevit u mužů mladších než 30 let. Léčba benigní hyperplazie prostaty zahrnuje od pečlivého monitorování přes invazivní chirurgii. Mírné případy BHP jsou často monitorovány bez léčby léky na předpis a pacientům se doporučuje stav sledovat a čekat. Dnes existuje široká škála léčiv, která pomáhají léčit příznaky spojené s BHP, nicméně mnoho pacientů nejsou ochotni se smířit a žít s vedlejšími účinky těchto léků. Více závažné případy mohou být nyní léčeny invazivní chirurgii a neinvazivně, pomocí různými laserovými ošetřeními, což může anebo také nemusí být úspěšné.[3]

Přes nové výzkumy a pokroky v léčbě, může být pacientům s mírným až středně závažným BHP řečeno, aby vyčkávali a stav monitorovali, než se stav zhorší, aby byla následně zahájena léčba léky nebo podstoupení chirurgického zákroku. Čekání na zhoršení stavu, než může být zahájena léčba, nezlepšuje kvalitu života pacienta. Naskytuje se příležitost, kdy se doplňky stravy stávají užitečným pomocníkem pro zlepšení příznaků BHP a pro zlepšení celkové kvality života.

Alternativní léčba

Flower Pollen Extract (extrakt z žitných pylových zrn) je standardizovaný extrakt, který se historicky používá již více než 50 let na podporu zdraví prostaty. Tento produkt je podporován značným množstvím otevřených, placebem kontrolovaných a dvojitě zaslepených klinických studií. Výtažek z žitných pylových zrnek (Secale Cereale L) byl podáván mužům pro udržení zdraví prostaty, bez vedlejších účinků jako druh alternativní léčby ke klasickým lékům pro benigní hyperplazii prostaty.[4]

Extrakt se vyrábí kombinací jedinečné pěstitelské a zpracovatelské techniky. Surová zrna žita se sklízí mechanicky z polí a jsou dále zpracována za účelem odstranění veškerého rostlinného materiálu, aby se izoloval čistý pyl. Jakmile je zrno v čisté formě, je odstraněn vnější obal, aby mohly být uvolněny živiny uvnitř. Tento extrakční proces se provádí bez použití rozpouštědel u společnosti Graminex® ve Spojených státech (tzv. non-solvent extraction process). Během extrakčního procesu jsou odstraněny vnější obaly pylových zrnek spolu s alergeny, ponechávajíc pouze živiny uvnitř. V průběhu tohoto procesu, látky, které jsou toxické nebo škodlivé, jako jsou alergeny a další látky s vysokou molekulární hmotností, se rozkládají a jsou vyloučeny. Konečný produkt obsahuje synergický vzorec a kompletní nutriční faktory, které jsou nezbytné pro zdarví prostaty. Ukázalo se, že tento jedinečný extrakt pomáhá u pacientů zmírnit příznaky BHP a snížit příznaky LUTS (lower urinary tract symptoms).

Chemické složení extraktu Flower Pollen Extract

Pylová zrna použitá k výrobě Graminex Flower Pollen Extract G63™ obsahují kompletní profil živin nezbytných pro lidské zdraví. Do chemického složení látky jsou zahrnuty i vitamíny, karotenoidy, minerály, aminokyseliny, enzymy, lipidy, mastné kyseliny, prostaglandiny, fytosteroly, uhlovodíky a flavonoidy. Všechny tyto látky jsou přirozeně obsaženy v extraktu a bylo prokázáno, že selektivně působí na buňky prostaty, kde pomáhají zmírňovat příznaky BHP a zlepšovat zdraví prostaty.[5] Graminex Flower Pollen Extract G63™ je standardizovaný produkt, který splňuje přesné specifikace obsahu fytosterolů a aminokyselin pro každou dávku. Vyrábí se kombinací extraktu G60™ rozpustného ve vodě a rozpustného v tucích extraktu GFX™. Extrakt G60™ obsahuje standardizovanou část aminokyselin a extrakt GFX™ obsahuje standardizovanou část fytosterolů. Tyto dvě složky jsou smíchány v poměru 20: 1 a vznikne standardizovaná směs farmaceutické kvality. Jedinečné chemické složení Graminex Flower Pollen Extract G63™ bylo rozsáhle analyzováno pro bezpečnost a účinnost ve zveřejněné publikaci a odborné literatuře. Extrakt G63™ podstoupil kompletní toxikologickou analýzou.

Způsoby účinku – protizánětlivé a kongestivní

Zánět prostaty má za následek otoky nebo abnormální hromadění tekutin v intersticiální stromální tkáni obklopující acini a kanály žlázy, což vede k přetížení a špatné sekreci. Otok prostaty, který se objevuje v důsledku tohoto procesu, může ovlivnit normální a hyperplasickou žlázu, což způsobuje potíže s vyprazdňováním, dysurií (pálení při močení), frekvencí močení a nokturií (noční močení). Tento otok odpovídá za nepohodlí a bolest, která se objevuje v důsledku chronické nebakteriální prostatitidy a prostatodynie (tzv. CPPS – chronic pelvic pain syndrome). Anti-kongestivní účinek extraktu z pylových zrn je založen na inhibici biosyntézy prostaglandinu a leukotrienu během kaskády kyseliny arachidonové. (Obrázek 1)

Obrázek 1: Graminex Flower Pollen Extract G63™ inhibuje cyklooxygenázu a 5-lipoxygenázu, což snižuje biosyntézu prostaglandinů a leukotrienů.

Většina známých mediátorů, které způsobují zánět prostaty pocházejí z membránově vázané kyseliny arachidonové[6]. Biosyntéza těchto mediátorů je zahájena dvěma enzymy: cyklooxygenáza a 5-lipoxygenáza. Aktivity enzymů cyklooxygenázy a 5-lipoxygenázy jsou výrazně sníženy, stejně jako celkové množství kyseliny arachidonové použitím extrakt z žitných pylových zrn. Inhibice kaskády kyseliny arachidonové extraktem, zamezuje tvorbě edému v intraprostatické tkáni, ke kterému dochází také ve středním laloku prostaty, stejně tak i tvorbě fibrózy. Sekundární mechanismus působení na žlázu prostaty slouží k ochraně acinárních epitelových funkcí a tvaru buněk před nebakteriálním zánětem. [7] Tyto dva mechanismy působení mohou mít dlouhodobé anti-kongestivní účinky, které vedou k trvalému zlepšení potíží s vyprazdňováním a zbytková moč výrazně klesá.[8]

Studie účinnosti

U pacientů s benigní hyperplazii prostaty ve stadiu II a III, studie ukazují, že protizánětlivý účinek extraktu z žitných pylových zrn (Seale Cereale L.) je schopný přispět k výraznému snížení objemu prostaty [9] [10]. Transrektální ultrasonogram prostaty před a po šesti měsíců léčby extraktem ukazuje výrazné zmenšení obvodu, příčného a a-p průměru prostaty (obrázek 3). Snížením vnitřního otoku a fibrózy prostaty dochází k významnému snížení souvisejících klinických symptomů spojených s BPH.

Obrázek 3: Transrektální ultrasonografie prostaty před a po šesti měsících léčby extraktu z žitných pylových zrnek (Flower Pollen Extract). [11]

U pacientů s benigní hyperplazii prostaty antikongestivní účinek extraktu vede k trvalému zlepšení potíží s močením. Vysoká míra zlepšení je také dosažena u nokturii, jeden z hlavních příznaků BHP. Po léčbě, zbytkový objem moči také významně poklesl, v průměru o 47 % [11]. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii po podání extraktu Graminex® Flower Pollen Extrakt bylo pozorováno významné zlepšení BHP u pacientů (tabulka 1). V další provedené studii použitím stejného extraktu, pacienti během léčby4 zaznamenali zlepšující se trend u příznaků perineální bolesti, erekci, potíží s ejakulací a bolestí při močení. Podobné metody z dalších studií také prokázaly zlepšení u chronické prostatitidy a prostatodynie [12] [13]. Jedna studie provedena u pacientů s prostatodynií prokázala výrazné zlepšení souvisejících symptomů, které jsou běžné u BHP [14]. V průměru, studie ukázala u 78 % pacientů zlepšení příznaků a 60 % pacientů prokázali úplné vyléčení (Tabulka 2).

Tabulka 1: Výsledky dvojitě zaslepené studie: významné rozdíly ve prospěch extraktu Graminex Flower Pollen Extract G63™ v klinické symptomologie a urodynamice. [12]

U většiny pacientů došlo k úplnému nebo trvalému zmírnění příznaků. Četné otevřené, placebem kontrolované a dvojitě zaslepené studie s extraktem z žitných pylových zrnek poskytují velké množství důkazů, že se jedná o účinnou látku, který pomáhá snižovat nokturii, denní frekvenci močení a pocit zbytkové moči11 [15] [16] [17].

Po přezkoumání placebem kontrolovaných studií, aktivně kontrolovaných a otevřených studií, může být Flower Pollen Extract (extrakt z žitných pylových zrnek) považován za bezpečnou a účinnou terapii při léčbě mírných až středně závažných příznaků dolních močových cest (LUTS) způsobených BHP a pro další stavy související s prostatou. [18] [19]

Tabulka 2: Výrazné zlepšení příznaků prostatodynie způsobené extraktem. [15]

Vhodnost extraktu z žitných pylových zrn (Secale Cereale L.) je podporována více jak 100 klinických studií pro různé aplikace. Tyto studie demonstrují účinnost produktu při různých dávkách. Primární výzkum, v rámci farmaceutická léčby, použil dávku 1500 mg / den. Nezávislé klinické studie použily rozmezí 500-1500 mg / den.

Závěr

Extrakt z žitných pylových zrn je zajímavou složkou pro nutraceutický a farmaceutický průmysl, vhodnou při léčbě symptomů BHP (benigní prostatitická hyperplazie). Jako přírodní rostlinný extrakt je Flower Pollen Extract G63™ od Graminex vhodný pro použítí v kombinaci s dalšími potravinovými doplňky a léčiva, která poskytují úlevu pro muže, kteří trpí obtěžujícími příznaky BHP. Unikátní pěstování, výrobní proces a přesné standardizační metody poskytují extrakt, který je kvalitnější než běžné botanické extrakty a extrakty z včelího pylu, dostupné na trhu.

Tabulka 3: Dávkování extraktu z žitných pylových zrn (Flower Pollen Extract) dle užití.

Procenta aktivních látek v každé dávce extraktu G63™ jsou identické pro každou výrobní dávku. Kromě standardů kvality výroby existuje množství údajů z klinických studií, které podporují použití extraktu jako prevenci a pro udržení zdraví prostaty u mužů, konkrétně ke zmírnění příznaků spojených s BHP. Primární a sekundární vědecká literatura poskytuje důkazy, že extrakt z žitných pylových zrnek je bezpečný a účinně pomáhá snižovat příznaky benigní hyperplazie prostaty.

Zdroj: Graminex LLC


[1] BPH- A Problem with Your Prostate. American Family Physician. 2002. Jul 1;66(1): 87-74

[2] Rubenstein, J., McVary, K. Transurethral microwave thermotherapy of the prostate. Northwestern University Medical School. 2004.

[3] Dull, P., Reagan, R., Bahnson, R. Managing benign prostatic hyperpalsia. American Family Physician. 2002. Jul 1;66(1):77-85.

[4] Yokoyama H., Suzuki N., Mishimura Y. Findings on prostatitis through the Pollen Extract G63 of Graminex Company. Kanda New Medical Clinic 2007. 9 p.

[5] Habib, F., Ross, M., Buck, A., Ebeling, L., Lewenstein, A. In vitro evaluation of the pollen extract, Cernitin T60 in the regulation of prostate cell growth. Brit. J. Urol. 1990. 66:393-397.

[6] Loschen G., Ebeling L. Inhibition of the arachidonic acid metabolism by an extract from rye pollen. Arzneim.-Forsch./Drug Res. 1991. 41:162-167.

[7] Kamijo, T., Sato, S., Kitamura, T. Effect of Cernitin pollen-extract on experimental nonbacterial prostatitis in rats. Prostate. 2001. Oct 1;49(2):122-31.

[8] Duikiewicz, S. Usefulness of Cernilton in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Int Urol Nephrol. 1996. 28(1):49-53

[9] Vahlensieck W Dworak 0. Abgrenzuog der rezidivierenden Prostatakongestion von dec cbronrschen Prostatitis (Deliminatiori between recurrent congestion of the prostate and chronic prostatitis). Helvetica Chirurgica Acta. 1988. 555 (3):293-296

[10] Ebeling, L. Therapeutic results of defined pollen-extract in patients with chronic prostatitis or BPH accompanied by chronic prostatitis. Therapy of Prostatitis. 1986. 154-160

[11] Becker H., Ebeling L. Phytotherapy of BPH with Cernilton® N. Results of a controlled clinical study. Urologe. 1991. B31:113- 116.

[12] Buck A. Rees R., Ebeling L. Treatment of chronic prostatitis and prostatodynia with pollen extract. British Journal of Urology. 1989. 64:496-499.

[13] Buck A. Phytotherapy for the prostate. British Journal of Urology. 1996. 78(3):325-36.

[14] Rugendorff E., Weidner W., Ebeling L., Buck A. Results of treatment with pollen extract (CerniltonR N) in chronic prostatitis and prostatodynia. British Journal of Urology. 1992. 71(4):433-438.

[15] Becker H., Ebeling L. Conservative treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) with Cernilton N – Results of a placebo -controlled double-blind study. Urologe. 1988. 28:301-306.

[16] Maekawa M., Kishimoto T., Yasumoto R., et al. Clinical evaluation of pollen extracts on benign prostatic hypertrophy – a multiple center double-blind study with Paraprost. Hinyo Kiyo. 1990. 36:495-516.

[17] Preuss H., Marcusen C., Regan J. et al. Randomized trial of a combination of natural products (cernitin, Saw Palmetto, Bsitosterol, vitamin E) on symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH). Int Urol and Neph. 2001. 33:217-225.

[18] Preuss H., Bagchi D., Chambliss W. A critical review of cernitin for symptomatic relief of lower urinary tract symptoms (LUTS) in men. Res Comm Pharmacol Toxicol. 2003. II:IV-1-IV14.

[19] Chambliss W. A critical review of Graminex flower pollen extract for symptomatic relief of lower urinary tract symptoms (LUTS) in men. National Center for Natural Products Research. 2003.